Prof. Dr. Johannes Luysberg

... über sich selbst:

Su wo-ar dat:

Ech bönn nejentienhongertseesendortich en Lobberick jebore en et Kronkenhuus ochter de Kerk.
Ech haat du all enen decke Kopp, mech muute se möt de Tang ho-ale.

Mi Motter wo-ar Janz Maria, die haat op de Kurze Stro-at jewunnt. Minne Papp, Luysberg Martin, haat en Breyell op de Lobbericker Stro-at jewunnt:
He wor We-äver be te Ball, Jirmes un Nidick.

Wie ich twie Jo-ar ood wo-ar, trocke vör na Breyell en de Hühr.

Wie ech nejentienhongerttwieenvertich enen Herres 1) en de Scholl ko-am kuut, ech bold kee Wo-art Deutsch, minne Papp saut emmer: "Et ersch mott dä Jong sin Modderspro-ak Plott könne - deutsch kann he en de Scholl emmer noch li-ere". Ja, dat dier ech dann ooch. Nejentienhongertsevenenvertich enen Herres koam ich op et Jymansium dat heetet du noch "Gymnasiale Zubringeschule" en Lobberick, ech wull nämlich Pestuur werde.

Posche negentenhongertuwieenfifftich jingen die angere ut minn Klass wi-er na Kempe op de Scholl, mi Motter ding mech ävvel na Jaasdonck 2) dat se "dä Jong net op de Bahn verderve"! Nejentienhongerseesen-fifftich meek ech dann Abitür (!). Ja, mött Pestuur-weerde wo-ar dat dann evver nix - do sind die Vralle draan schold.

Ech studeerde Mathematik un Physik en Berlin un woort dann Studienrat en Nüüss.

Ech hab en Vrau un twie Kenger - die sind no-u ävver och al vertich Jo-ar ood.

Nejentienhongertseventich jing ech dann an de Pädagogische Hochschule, do habbe se mech dann Professor jemäck. Van nejentienhongertassich bis twieduschendeen wo-ar ech dann Professor an de Universität Düsseldorf haubsächlich vör Lehrerausbildung en Physik.

No-u bönn ech all dre-i Jo-ar pangsioniert. An Spro-ake kann ech Latiin, Jriechisch, Englisch, Französchsch, Hollänsch, Deutsch - ävver man süüt, minn Modderspro-ak hab ech noch net verliert - of ech se richtich schrief, dat weet ech ne-et. Ör könnt ävvel alles versto-an? Sons schrief ech et och noch ens op Deutsch.

Völl Jröös dann ooch.

Lissberg, Johann

Die Jedichte un Stöckskes, die ech he-i schrief, die habb ech van minn Jrossmotter 3), die hätt se mech vertällt, wie ech aut Jo-ar ood wo-ar. Un sö-i hädd se van örr Jrossmotter - dat könne all twi-ehongert Jo-ar oo-e Jedichte si-en - wä weet ?


1) Herbst
2)
Gaesdonck bei Goch - Internat des Bischofs von Münster
3) Konen, Rosina, verh. mit Josef Luysberg, gefallen 1916


Übersicht Mundart

Übersicht Sammlung Luysberg

Kontakt zu Prof. Luysberg